struts2 升级到2.3.28.1 记录

WebRootWEB-INFlibfreemarker-2.3.22.jar
WebRootWEB-INFlibognl-3.0.14.jar
WebRootWEB-INFlibstruts2-core-2.3.28.1.jar
WebRootWEB-INFlibxwork-core-2.3.28.1.jar

删除 lib下 相应老版本
freemarker-2.3.16.jar ognl-3.0.6.jar struts2-core-2.3.20.jar xwork-core-2.3.20.jar

qrcode_for_gh_bf7a27ade681_258.jpg

作者: 小柒

出处: https://blog.52itstyle.vip

分享是快乐的,也见证了个人成长历程,文章大多都是工作经验总结以及平时学习积累,基于自身认知不足之处在所难免,也请大家指正,共同进步。

本文版权归作者所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出, 如有问题, 可邮件(345849402@qq.com)咨询。